Sunday, 7 June 2009

Komuna tashmë ka në llogari të vetën mjetet për 28 projekte

Drenasi nis mbar vitin, ngase i akordohet 78 për qind e grantit qeveritar

Drejtori i Financave i Drenasit, Hamdi Krasniqi, ka thënë se nga 40 projekte sa janë paraparë të realizohen sivjet, për 28 sosh janë derdhur mjetet në llogarinë banakare të komunës

Bekim Dobra

Drenas, 13 prill - Viti 2009 sipas drejtorit të Financave, Hamdi Krasniqi, ka nisur mbarë për faktin se 78 për qind e grantit të Qeverisë si objektiv vjetor është akodruar për 28 projekte kapitale, apo shuma prej 1.166.296 euro. Për akordinim e ketyre mjeteve Krasniqi ka thënë se buxheti fillesatar për këto projekte kapitale është në llogarin bankare të Komunës dhe ekzistojnë të gjitha mundësitë e nisjes së procedurave të prokurimit e njëherësh lidhja e kontratave për projektet që janë të miratuara në buxhetin e vitit 2009. Krasniqi ka shtuar se shumës së sipërcaktuar në 3 mujorin e parë të këtij viti i shtohen edhe mjetet financiare nga burimet vetjake për kategorin ë e shpenzimeve ekonomike kapitale si bartje nga viti 2008 shuma prej 415 mijë e 731,25 euro dhe shuma e mjeteve të akrëtuara në muajin janar-shkurt prej 85.699 euro. Deri tashti komuna ka arkëtuar mjete financiare për kategorinë e shpenzimeve ekonomike të shpenzimeve kapitale në shumë prej 1 milion e 667.726,25 euro. “Është një shumë që asnjëher komuna nuk ka pas rastin ta kishte brenda periudhës së parë të vitit”,ka thënë Krasniqi. Të hyrat e burimeve vetjake kanë pasur një rrjedhojë të dëritashme dhe për përiudhën janar-mars janë arkëtuar gjithsejt 190.498,27 euro, apo 40,94 për qind e objektivit vjetor. Krasniqi ka theksuar se nëse rrjedhin të hyrat burimore vetjake në 3 përiodat e ardhshme të vitit nj ësoj si në përiudhën e parë, Komuna do t’i kapërcejë objektivat e planifikuara për 64 për qind. Buxheti Komunal për vitin 2009 është planifikuar të jetë në shumën prej 6 milion e 500.280 euro, ku nga kjo shumë për investime kapitale janë paraparë 24.64 për qind e mjeteve të planit buxhetor është ndarë për kategorinë ekonomike të shpenzimeve kapitale ku si kategori e veçantë për këtë vit fiskal ka një rritje të konsiderueshme derisa në vitin paraprak ka qënë mesatarisht 13 për qind e gjithë buxhetit vjetor. Më gjithë akordimin e të gjitha mjeteve për investime, Komuna e Drenasit këtë vit ende nuk ka nisur të realizojë asnjë nga projektet e parapara nga lista e prioriteteve.

No comments: