Saturday, 21 March 2009

Ndonëse Komuna kërkon të zgjidhet qështja, udhëtaret ende mërdhijnë jashtë

Komuna e Drenasit merret më shkresa drejtur Hekurudhave të Kosovës, pa veprim që restorant –hotelieri “Kalaja” të kthehet në stacion të trenit


Drenasi ka derguar edhe një letër përgjigje menaxhmentit të Hekurudhave të Kosovës lidhur më (ish) stacionin e trenit, ku nuk është terhiqur nga ajo se restorant- hoteleri “Kalaja” t'u kthehet destinimi që ka pas për udhëtarë

Bekim Dobra

Drenas, 22 shkurt - Përderisa Komuna e Drenasit dhe Menaxhmenti i Hekurudhave të Kosovës merren më shkresa derguar njëra tjetres pa asnjë rezultat për qeshtjen e stacionit të trenit që shfrytëzohet si restorant-hoteleri, më së shumti që pesojn janë udhetaret të cilët presin në qiell të hapur trenin që qarkullon në linjen Prishtinë - Pejë. Së fundi me letër përgjigje është marrur Kuvendi Komunal i Drenasit, ku i ka derguar menaxhmentit te Hekurudhave të Kosovës një shkres në të cilën është thënë se menyra e koncesionit të objektit në fjalë është dhenë në kundërshtim më Ligjin për procedurën e dhënies së koncesioneve. Letra që është e firmosur nga i pari i komunës, Nexhat Demaku drejtuar pikërisht drejtorit të infrastrukturës në HK, Nazmi Kajtazit, ku kërkohet që stacioni i trenit në Drenas të ju kthehet udhëtareve për çka edhe është i destinuar. Përderisa dy zyrtarë të lart në poste merren vetëm me letra dhe ato edhe fyese drejtuar njëri tjetrit, udhëtaret janë ata që mërdhijnë dhe që ju ekspozohën temperaturave plu e minus. Ata nuk kanë ende një vend ku do të mund të prisnin trenin. Në letër përgjigje kritikohët menaxhmenti i Hekurudhave të Kosovës në krye me Xhevat Ramosaj. Kryetari Demaku përmes saj drejton fjalet se Komuna e Drenasit ka kërkuar që restorant, “Kalaja” të kthehet në destinimin që ka pas, por nga ana e Hekurudhave të Kosovës nuk kemi marrë kurfarë përgjigje lidhur më këtë keresë. Përgjigje kemi marrë nga drejtori i infrastrukturës Nazmi Kajtazi i cili nuk është përgjigjur lidhur për mundësin e kthimit të objektit të stacionit të trenit në shfrytëzim të udhëtareve, por është marrë më çështje të cilat nuk janë objekt i kërkesës së parashtruar, është thënë në letrën që i është derguar HK-së. Më pastaj është shtuar se përgjigja e Kajtazit ka qënë se objekti është dhënë me koncesion dhe se mos të merrën (Komuna) më dezinformata për t’i informuar gabimisht votuesit e kryetarit Demaku. “Unë (duke përdorur vetën e parë kryetari Demaku në letër) nuk deshroj të bie në nivelin e tij (Nazmi Kajtazit) nga fakti se dihet kontributi i Komunës që përfaqësoj , kontributi im dhe dihet se une kam ardhë në pozit me votën e popullit të kësaj treve”, ka thënë kryetari Demaku në letër duke kritikuar drejtorin e infrastrukturës. Kryetari Demaku ka njoftuar strukturat menaxhuese të hekurudhave të Kosovës së koncesioni është dhënë në kundërshtim më Ligjin, nga baza se koncesionari (përfituesi i koncesionit) renovimin e objektit e ka bërë para se autoritetet kontraktuesetë shpallin publikisht dhënien e kontratës në pajtim më dispozitat përkatese të ligjit për prokurim publik dhe kjo dihët botërisht se koncesionari objekin e ka rinovuar duke filluar në muajin maj të vitit 2006, ndërsa tenderi nga autoriteti kontraktues është shpallur publikisht në muajin shkurt të vitit 2007. “Koncesionari nuk ka të drejtë, siç ka vepruar, ta ndryshoj në terësi funksionin e infrastrukturës, por është i obliguar të bejë modifikimin e shërbimeve me qëllim të plotësimit të nevojave për vazhdimësin e shërbimit për nevojat publike për qka edhe është i dedikuar ky objekt, ndërsa në rastin konkret i tërë objekti është shëndrruar në objekt hotilerie” është thënë ndër të tjera në shkres. Madje përmes letres strukturat komunale kanë mohuar të gjitha thëniet se autoriteti kontraktues nga organet komunale ka marrë lejën për renovimin e objektit, ata madje kanë thënë se palët kontraktuese kanë ndryshuar destinimin e objektit, kanë qënë të obliguar që nga organi kompetent komunal të kërkojnë leje të re urbane dhe leje të re ndërtimi, që një gjë të tillë as qe e kanë parashtruar. Objekt i stacionit të trenit, tani më i njohur si restorant-hoteleri “Kalaja” ka muaj që është shëndrruar në pik të konfliktit ndërmjet Kuvendit Komunal të Drenasit dhe Hekurudhave të Kosovës. Drenasi kundërshton mënyrën se si Hekurudha e ka dhënë këtë objekt në kundërshtim më Ligjin për procedurën e koncesioneve. Ndërsa Hekurudhat përmes shkresave arsyetohën se si kompani komerciale kanë të drejtën e dhënies me koncesion të objekteve të veta, por që nuk është obligim i tyre të kujdesën nese përfituesit nga koncesioni do të kryejnë obligimet komunale. Konflikti për sa muaj ende zhvillohët nëpërmjet këmbimit të letrave, pa një marrëveshje dhe zgjidhje të këtij problemi. Autoritetet komunale i “frikohën” vendimit të mbylljes, ndërsa Hekurudhave të Kosovës thonë se objekti është dhënë për 15 vjet më koncesion dhe se nuk ka drejt KK-ja e Drenasit të mërr masa ndaj vendimit të tyre.
Komuna “kërcenon” vetëm më letra, Hekurudhat më vendimin e koncesionit
Një shkres që kanë marrë Kuvendi Komunal i Drenasit rreth qështjes së stacionit të trenit që i ka derguar Nazmi Kajtazi, drejtori i infrastrukturës në HK, është thënë se Hekurudha e Kosovës është kompani komerciale e ndarë në dy divizione, në atë të infrastrukturës dhe komerciale dhe që të dyja këto divizione operojnë nga të ardhurat dhe mbijetojnë nga të ardhurat që i krijojnë. Përmes kësaj letre HK-ja ka informuar KK-në se stacioni i trenit është dhënë më koncesion për 15 vjet. Ky koncesion është dhënë përmes tenderit dhe fitues ka qënë Mihane Bekteshi nga Skenderaj, më qëllim të hapjes së një restoranti. Mirëpo zyrtaret komunal të Drenasit kanë kundershtuar kategorikish shfrytëzimin e objektit si restorant. Ata kishin thënë se dhenia e objekteve më koncesion bëhet sipal Ligjit 02/L-44 për procedurën e dhënies së koncesioneve. Dhe sipas këtyre thuhet se në vështrim të të nenit 43 pika 2 të këtij Ligji, autoriteti kontraktues objektin me koncesion e jep për 10 vite dhe në bazë të nenit 36 pika 9 të po të njejtit ligj punët ndërtimore mund të fillojn pasi të merret leja e ndërtimit. Zyrtarë komunal kishin thënë madje se më ndryshimin e destinimt të një objekti që është në rastin konkret, shëndrrimi i stacionit të trenit në objekt hotelier, kërkohet leja e re urbane dhe leja e re e ndërtimit nga zyret e KK-së, që këto të fundit nuk i posedon restorant “Kalaja”. Kërkimin që restorant “Kalaja” të ktheher në destinimin që ka pas, zyrtarë komunal thonë së është bërë ngase prej që është leshuar linja e trenit ka kërkesa të shumta të qytetareve që objekti të këtë shfrytezimin për pritje të udhëtareve.

No comments: